ژورنال بین المللی لیگنوسلولز

به همت همکاران هیأت علمی گروه فناوری سلولز و کاغذ مستقر در پردیس علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی و با پشتیبانی و حمایت مالی و معنوی اعضا گروه زیست مواد جنگلی دانشگاه و کارولینای شمالی موسسین ژورنال بین المللی  Bioresources  و همچنین معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، ژورنال بین المللی لیگنوسلولز آغاز به فعالیت کرد. این ژورنال در دو نسخه چاپی و الکترونیکی به صورت دو سالنامه انتشار می یابد. هدف ژورنال مذکور پرداختن به موضوعات نظیر پیشرفت های صورت گرفته در علوم و فناوری بهره برداری از زیست توده حاصل از چوب، پسماندهای کشاورزی و سایر مواد حاوی سلولز، لیگنین، همی سلولز و زیست مواد مربوطه می باشد. تأکید این ژورنال بر زیست فراورده ها، انرژی زیستی، فناوری کاغذسازی، مواد تولیدی جدید، ساختارهای کامپوزیتی و مواد شیمیایی حاصل از زیست توده لیگنوسلولزی می باشد.

با مراجعه به لینک زیر می توانید به اطلاعات مجله دسترسی پیدا کنید.

مجله بین المللی لیگنوسلولز