ریاست

دکتر سید عماد حسینی
دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی

رئیس پردیس زیراب

42455009
se_hosseini [at] sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • رئیس پردیس علمی - تحقیقاتی زیرآب (Lignocellulose) 1402 ← 1398
  • سرپرست مدیریت تربیت بدنی 1396 ← 1398
  • عضو کارگروه مدیریت ورزش گروه تخصصی وزارت علوم 1396 ← 1398
  • عضو کارگروه مدیریت ورزشی کمیته برنامه‌ریزی علوم ورزشی وزارت علوم 1394 ← 1396
  • نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 1394 ← 1396
  • مدیر مسئول نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال 1392 ← 1395
  • سرپرست مدیریت تربیت بدنی 1391 ← 1396