کارکنان پردیس

آقای دکتر سید عماد حسینی   
ریاست پردیس
42455009
عنوان جدید
آقای دکتر اسماعیل رسولی گرمارودی 
معاونت پردیس
42455005
عنوان جدید
خانم صالحی
مسئول دفتر ریاست 
42455009
عنوان جدید
 آقای علی راز
رئیس اداره حراست 
42454361
عنوان جدید
آقایان حسن کاردر، حامد اسمعیلی و محمود مرادیان
حافظ 1 و 2 و 3
42451092
عنوان جدید
آقای رضا حسین‌زاده   
 رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی   
42455010
عنوان جدید
آقای امیر فرهنگ سروش 
  کارشناس روابط عمومی   
42451093
عنوان جدید
آقای محمد احمدی 
کارشناس تربیت بدنی 
42451093
عنوان جدید
خانم خلیلی 
رئیس اداره آموزش و پژوهش
42455003
عنوان جدید
 آقای قاسم امامی
کارشناس امور آموزشی 
42451091 داخلی 23
عنوان جدید
 خانم رضوانی 
کارشناس کتابخانه
42451091داخلی 20
عنوان جدید
خانم رزم‌پور 
نقش سازمانی
 کارشناس آزمایشگاه   
42451097
عنوان جدید
آقای غلامرضا حیدری
نقش سازمانی
رئیس اداره امور اجرایی
عنوان جدید
عنوان جدید
آقای اسفندیار خادمی
نقش سازمانی
 امور اجرایی   
42451092 داخلی22
عنوان جدید
آقای رضا حسین‌زاده
نقش سازمانی
 کارشناس امور مالی 
42455010
عنوان جدید
آقای محمود علیزاده   
نقش سازمانی
 کارشناس امور دانشجویی 
  01142451092 داخلی36
عنوان جدید
آقای چاکانی
نقش سازمانی
کارپرداز 
42455001
عنوان جدید
آقای محمود مهدوی
نقش سازمانی
کارشناس عمران و تاسیسات (دفتر فنی) 
  01142451091 داخلی 30
عنوان جدید

 

                        حوزه ریاست و معاونت


   آقای دکتر سید عماد حسینی                         ریاست پردیس                                 01142455009
   
   آقای دکتر اسماعیل رسولی گرمارودی             معاونت پردیس                                  01142455005

   خانم صالحی                                           مسئول دفتر ریاست                             01142455009

                                             حوزه حراست 

   آقای علی راز                                           رئیس اداره حراست                               01142454361
 


   آقایان حسن کاردر، حامد اسمعیلی و محمود مرادیان    حافظ 1 و 2 و 3                                           01142451092 داخلی58

                                     

                       حوزه فرهنگی و اجتماعی   آقای رضا حسین زاده                                     رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی                              01142455010

   آقای امیر فرهنگ سروش                                  کارشناس روابط عمومی                                      01142451093 داخلی 31

   آقای محمد احمدی                                           کارشناس تربیت بدنی                                       01142451093 داخلی 22
 

                        حوزه آموزش و پژوهش    خانم خلیلی                                               رئیس اداره آموزش و پژوهش                                 01142455003

   آقای قاسم امامی                                        کارشناس امور آموزشی                                          01142451091 داخلی 23

   خانم رضوانی                                               کارشناس کتابخانه                                                01142451091 داخلی 20

   خانم رزم پور                                               کارشناس آزمایشگاه                                              01142451097

 

                           حوزه امور اجرایی


     آقای غلامرضا حیدری                       رئیس اداره امور اجرایی

    آقای اسفندیار خادمی                       امور اجرایی                                                  01142451092 داخلی 22

    آقای رضا حسین زاده                       کارشناس امور مالی                                          01142455010

   آقای محمود علیزاده                         کارشناس امور دانشجویی                                  01142451092 داخلی36

   آقای چاکانی                                       کارپرداز                                                    01142455001

   آقای محمود مهدوی                        کارشناس عمران و تاسیسات (دفتر فنی)                01142451091 داخلی 30

   

​​​​​​​