مروج معرفت

مجموعه مقالات دکتر اسماعیل شهبازی، پدر علم ترویج و توسعه روستایی

1.مبانی سیاست‌گذاری برای توسعه روستایی در ایران​
2.نقش ترویج در نهضت فرهنگی تعاون
3.تحلیل و تخلیه روستاها- یک معضل بزرگ در فرایند توسعه
4.پیشرفت‌های شگفت‌آور دنیای غرب​
5. ایران‌شناسی​
6.تعلیمات اساسی و ترویج خانه‌داری برای زنان روستایی و عشایر​ی​
7.آسیب‌شناسی مدیریت روستا ​
8.فلسفه وجودی تعاون: هدف، وسیله و یا هر دو؟​ ​
9.بازپردازی نقش نظام آموزشی ترویج در اقتصاد حفاظت از محیط زیست​​​
10.مدیریت آموزشی و ترویجی در بهره‌برداری پایدار از مراتع کشور​​​
11.تعلیمات اساسی و ترویج خانه‌داری برای زنان روستایی و عشایری​​​​
12.ای کاش‌هایی برای روستاهای سرزمینم
13.کشاورزی، خاک، آب و توسعه روستایی
14. نشریه دهاتی.
Development and Rural Extension.15
16.گفتگوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی ایران با دکتر اسماعیل شهبازی
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید