نشریات و مقالات به چاپ رسیده

چالش‌های کاربرد فناوری مبتنی بر محصول.
تولید و صادرات موادغذایی حلال در دنیا.
معرفی فناوری‌های نوین در بازچرخانی آب.
بررسی اهمیت مزارع کوچک
روستا مرکز تحول
نگاهی بر طرح جامع توسعه و عمران روستایی.
تجارت گیاهان دارویی و فرآورده‌های آن.
معرفی مختصر مفهوم حقابه
نشریه پیام آب - شماره یک
آثار توسعه صنایع مرتبط با بخش کشاورزی.
تحلیل سامانه‌های فناورانه نوین دوستدار محیط زیست.
پیش‌بینی فائو از وضعیت غلات جهان.
آیا اقتصاد بدون نفت قابل تحقق است؟
مدیریت بحران یا رفع بحران؟
آیا شیرهای بسته نفت، درهای گردشگری را باز می‌کند؟
فصلنامه ترویجی مروج - شماره 156
بشاگرد و محرومیت - رهایی یا تثبیت؟
فناوری‌ها برای سازگاری اقلیمی
چالش‌های توسعه روستایی
روايت سيل
.توسعه محلی چیست؟
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید