اعضای هیات‌علمی

 دکتر سید‌عماد حسینی   
نقش سازمانی
29902946
se_hosseini [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر اسماعیل رسولی گرمارودی
نقش سازمانی
42455005
e_rasooly [at] sbu.ac.ir
رزومه
 دکتر حسین کرمانیان
نقش سازمانی
42451096
H_Kermanian [at] sbu.ac.ir
رزومه
 دکتر مرتضی ناظریان
نقش سازمانی
عنوان جدید
m_nazerian [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر امید رمضانی
نقش سازمانی
5355003
o_ramezani [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر حسین جلالی ترشیزی
نقش سازمانی
42458009
h_jalali [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر حمیدرضا رودی
نقش سازمانی
42451094
h_rudi [at] sbu.ac.ir
رزومه
 دکتر سید رحمان جعفری پطرودی
نقش سازمانی
42451095
sr_jafari [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر الهام وطن‌خواه
نقش سازمانی
42451093
e_vatankhah [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر سپیده حامدی
نقش سازمانی
42451097
se_hamedi [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر مجتبی کوشا
نقش سازمانی
عنوان جدید
عنوان جدید
رزومه
دکتر علی پرتوی‌نیا
نقش سازمانی
42451093
a_partovi [at] sbu.ac.ir
دکتر پیام قربان‌نژاد
نقش سازمانی
4245109
p_ghorbannezhad [at] sbu.ac.ir
دکتر فاطمه محمدکاظمی
نقش سازمانی
عنوان جدید
عنوان جدید